cs / en
Logo

CELLECTION: Atlas of Hematological Cytology

Chronická myeloidní leukemie (CML)

Garanti problematiky

prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
racil.zdenek@fnbrno.cz

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
zackova.daniela@fnbrno.cz
 

Základní informace

Chronická myeloidní leukemie (CML) a její moderní léčba tyrozinkinázovými inhibitory (TKI) jsou paradigmatem úspěšné protinádorové terapie. Celkové přežití pacientů s CML diagnostikovanou v chronické fázi (CP) se nyní při dosažení a udržení optimální léčebné odpovědi neliší od přežití celkové populace. S novou érou úspěšné léčby je spojena celá řada aspektů a výzev, které nejsou vždy v linii s očekávanou vynikající účinností terapie a dávají prostor k jejich analýze a řešení ve snaze dále optimalizovat léčebný přístup k pacientům s tímto onemocněním. Je to trvající nedostatek dat z reálné klinické praxe, kdy většina doporučených postupů a informací vychází z dat získaných z klinických studií. Dále jsou to nežádoucí projevy dlouhodobého podávání TKI, jejichž reálný výskyt kolísá v rámci publikačních výstupů, jejichž etiopatogeneze není ve většině případů dosud objasněna, a jejichž rizika mohou převýšit riziko vyplývající z onemocnění samotného. V neposlední řadě je výzvou nové éry snaha o úplné vyléčení CML, či navození tzv. remise bez nutnosti podávání terapie (treatment-free remission, TFR), a tím spojená potřeba identifikovat prediktivní faktory a též vstupní a výstupní kritéria úspěšného vysazení, a rovněž zajistit vysokou úroveň, citlivost a srovnatelnost molekulárního monitorování.
CELL věnuje všem těmto faktorům vysokou míru pozornosti, čehož je důkazem následující výčet probíhajících projektů.

Projekty

 

Kontaktní osoby

FN Brno: MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (zackova.daniela@fnbrno.cz)
ÚHKT Praha: MUDr. Hana Klamová, CSc. (hana.klamova@uhkt.cz)
FN Královské Vinohrady: MUDr. Olga Černá (cerna@fnkv.cz)
FN Hradec Králové: MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (belohlavkova@fnhk.cz)
FN Olomouc: prof. MUDr. Edgar Faber, CSc. (faber@fnol.cz)
FN Ostrava: MUDr. Lukáš Stejskal (lukas.stejskal@fno.cz)

 

Významné publikace

Folber F., Koriťáková E. Portál české leukemické skupiny [online]. 2016 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://www.leukemia-cell.org.

2020 Portál české leukemické skupiny | mapa serveru