cs / en
Logo

CELLECTION: Atlas of Hematological Cytology

Akutní myeloidní leukemie (AML)

Garant problematiky

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
mayer.jiri@fnbrno.cz
 

Základní informace

Akutní myeloidní leukémie (AML) je vysoce agresivní onemocnění krvetvorné tkáně s rostoucí incidencí ve vyšších věkových kategoriích. Medián věku při diagnóze je 68 let. Zásadním pro rozvoj onemocnění je leukemická transformace krvetvorné kmenové buňky způsobená hromaděním mutací genů, které se účastní regulace buněčného cyklu, procesu apoptózy, diferenciace buněk krvetvorby a procesů, které jsou důležité pro udržení genetické integrity buňky. Poznání molekulární patogeneze AML je zásadní pro další pokrok v péči o tyto nemocné. Jsou popsány nové molekulárně genetické markery, které zpřesňují prognózu nemocných a umožňují individualizaci léčebného přístupu. Některé z molekulárních markerů se běžně využívají v rámci sledování minimální reziduální nemoci (MRD) a potenciálně tvoří terapeutické cíle pro novou léčbu. Česká leukemická skupina CELL vytváří základnu pro spolupráci laboratorních i klinických odborníků s cílem podporovat národní i mezinárodní projekty v oblasti AML, které přispívají k dalšímu poznání na poli AML a vedou tak ke zlepšení péče o nemocné. Na mezinárodní úrovni je důležitá spolupráce s německou leukemickou skupinou SAL (Studienallianz Leukämie), se kterou jsou sdílena data z registrů a léčebné protokoly.
 

Projekty

Kontaktní osoby

FN Brno: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (mayer.jiri@fnbrno.cz)
FN Brno: MUDr. Barbora Weinbergerová, Ph.D. (weinbergerova.barbora@fnbrno.cz)
ÚHKT Praha: prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA (petr.cetkovsky@uhkt.cz)
ÚHKT Praha: prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (zdenek.racil@uhkt.cz)
FN Hradec Králové: prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. (pavel.zak@fnhk.cz)
FN Královské Vinohrady: doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D. (jan.novak@fnkv.cz)
FN Olomouc: doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. (tomas.szotkowski@fnol.cz)
FN Ostrava: MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D. (zdenek.koristek@fno.cz)
FN Plzeň: MUDr. Pavel Jindra, Ph.D. (jindra@fnplzen.cz)

 

Významné publikace

Folber F., Koriťáková E. Portál české leukemické skupiny [online]. 2016 [cit. 2021-9-24]. Dostupné z: http://www.leukemia-cell.org.

2021 Portál české leukemické skupiny | mapa serveru