cs / en
Logo

CELLECTION: Atlas of Hematological Cytology

Oportunní infekce u hematoonkologických pacientů

Garant problematiky

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
mayer.jiri@fnbrno.cz
 

Základní informace

Infekce představují jednoznačně nejčastější komplikaci u nemocných léčených pro hematologickou malignitu. Optimální diagnostika a léčba oportunních infekcí proto zaujímá velmi důležité místo v komplexní péči o tyto pacienty. V posledních několika letech jsme svědky významných pokroků v časné diagnostice infekčních komplikací a rovněž jsou do rutinní praxe zaváděna nová antiinfektiva. Změny v samotných léčebných protokolech hematologických malignit vedou ke změnám ve spektru rizikových skupin nemocných, stejně tak jako narůstá počet infekcí způsobených rezistentními nebo dříve vzácnými patogeny.
Toto jsou hlavní důvody pro vzájemnou spolupráci jednotlivých pracovišť zabývajících se léčbou hematologických malignit s cílem vzájemného předávání zkušeností na poli diagnostiky a léčby infekčních komplikací.

Obecné cíle CELL na poli infekčních komplikací jsou následující:

Projekty

 

Kontaktní osoby

FN Brno: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (mayer.jiri@fnbrno.cz)
FN Brno: MUDr. Barbora Weinbergerová, Ph.D. (weinbergerova.barbora@fnbrno.cz)
FN Brno: Mgr. Iva Kocmanová (kocmanova.iva@fnbrno.cz)
NOÚ Bratislava: doc. MUDr. Luboš Drgoňa, CSc. (lubos.drgona@nou.sk)
ÚHKT Praha: prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (zdenek.racil@uhkt.cz)
ÚHKT Praha: MUDr. Michal Kouba (michal.kouba@uhkt.cz)
FN Hradec Králové: prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. (zak@fhk.cuni.cz)
VFN Praha: MUDr. Jan Haber, CSc. (haberjan@email.cz)
 

Významné publikace

Folber F., Koriťáková E. Portál české leukemické skupiny [online]. 2016 [cit. 2021-9-24]. Dostupné z: http://www.leukemia-cell.org.

2021 Portál české leukemické skupiny | mapa serveru